Skip to main content

Nieuws van Ondernemend Hilvarenbeek

VTE-subsidie

Informatie vanuit de gemeente over de subsidie Vrijetijdseconomie (VTE) Hilvarenbeek en marketing. Vraag hem aan vóór 1 oktober!

Lees Meer

Toewijzingsbeleid Mierbeek-Noord

Op 7 juli as. wordt in de vergadering van de commissie Ruimte het toewijzingsbeleid Mierbeek-Noord besproken. Hierover heeft Ondernemend HIlvarenbeek eerder al diverse malen overleg gevoerd met de betrokken ambtenaren, meermalen met positief resultaat. Namens Ondernemend Hilvarenbeek zal ingesproken worden door Twan Hesselmans.  In het toewijzingsbesluit echter zijn een aantal zaken die Ondernemend Hilvarenbeek bepleit heeft, niet overgenomen. Omdat wij ons in de afgelopen periode fors inge...

Lees Meer

Update stand van zaken Mierbeek-Noord

Inmiddels heeft de gemeente de geïnteresseerden geïnformeerd dat het proces van ontwikkeling van bedrijventerrein Mierbeek-Noord vertraging heeft opgelopen. Voor het vaststellen van het toewijzingsbeleid wordt er eerst op 7 juli as. vergaderd door de commissie Ruimte. Volgens planning wordt het toewijzingsbeleid dan op 19 juli vastgesteld. Het uiteindelijke bestemmingsplan gaat dan in september naar de raad. De mail met informatie zoals die door de gemeente is verstuurd kun je hieronder lez...

Lees Meer

Bewegwijzeringsborden

Ondernemingen die voor bezoekers van onze gemeente interessant zijn, kunnen bruine toeristische bewegwijzeringsbordjes laten plaatsen. Die kunnen aangevraagd worden bij de gemeente. Wil je daar meer informatie over? Neem dan even contact op met Pieternel Bakker van de gemeente. Je kunt haar mailen of bellen: 06-36174960

Afvalfonds

Het afvalfonds is verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verpakkingen in het afval van alle huishoudens in Nederland. Per 1 januari 2023 komt hier ook het verpakkingsafval bij dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval en vrijkomt in bedrijven (bijv. plastic verpakkingen, drankenkartons, glazen flesjes, kartonnen verpakkingen en blikjes). Het afvalfonds gaat voor deze verpakkingen een inzamelsysteem organiseren waar het afvalfonds de kosten voor draagt. Via het inschrijfloket kunn...

Lees Meer

Bedrijventerrein Slibbroek-Noord

De planning voor bedrijventerrein Slibbroek-Noord is door verschillende omstandigheden wat gewijzigd. Op dit moment werkt de gemeente hard aan de laatste voorbereidingen voor het ter inzage leggen van het bestemmingsplan Slibbroek-Noord. Dit plan voorziet in werken, wonen en recreëren. Op een gedeelte van de bedrijfskavels komt ruimte voor een bedrijfswoning. Naar verwachting ligt het bestemmingsplan voor de zomer ter inzage zodat het in het najaar vastgesteld kan worden door de gemeenteraad. Da...

Lees Meer

Bedrijventerrein Mierbeek-Noord

Inmiddels heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De beantwoording van de zienswijzen die hierop zijn ingediend en eventuele aanpassingen aan het bestemmingsplan worden half april voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna wordt het bestemmingsplan behandeld in de raadscommissie om het vervolgens – wanneer alles volgens planning verloopt – op 16 juni 2022 vast te laten stellen door de gemeenteraad.   Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, start de insc...

Lees Meer

Nieuwe winkeltijdenverordening

Inmiddels is de nieuwe winkeltijdenverordening ingegaan. Winkels in onze gemeente mogen alle dagen in het jaar tussen 06:00 en 22:00 uur geopend mogen zijn, met uitzondering van 4 mei na 19:00 uur. Dit betekent dat je geen ontheffing meer aan hoeft te vragen op bijvoorbeeld feestdagen of zondagen (tenzij je vóór 06:00 uur of ná 22:00 uur geopend wil zijn).  Via deze link kom je bij de verordening.

Reacties vanuit het bestuur

Het bestuur van Ondernemend Hilvarenbeek heeft onlangs twee brieven gestuurd naar de fracties van de gemeenteraad, over de winkeltijdenverordening en over de voorgenomen verplaatsing van de Aldi naar bedrijventerrein Bukkum.

Lees Meer

DPO/winkelstructurenonderzoek en verplaatsing Aldi

Op 11 januari 2022 heeft ons college een besluit genomen over het verzoek van Aldi om uit te breiden en te verplaatsen naar locatie Gé Simons op de Bukkum. In bijgevoegde brief lezen jullie meer over dit besluit. Deze brief wordt vanmiddag bezorgd bij alle omwonenden van Aldi aan de Bloemenstraat en bij de omwonenden op de beoogde nieuwe locatie (bij Gé Simons). Ook alle ondernemers op bedrijventerrein Bukkum ontvangen deze brief. De gemeenteraad is vandaag geïnformeerd door middel van een Raadsinformatiebrief. Deze raadsinformatiebrief kun je hier lezen.

Lees Meer

Raadsinformatiebrief voortgang EAP in 2021

Om de raadsleden te informeren over de voortgang van het Economisch Actie Plan wordt jaarlijks een raadsinformatiebrief verstuurd. Het is de bedoeling eind 2022 opnieuw zo'n brief te versturen. De raadsinformatiebrief wordt opgesteld door de verantwoordelijke ambtenaar (Jeske van Dommelen) in samenspraak met Ondernemend Hilvarenbeek en vervolgens door het college aan de raad gestuurd. 

Lees Meer

Bestemmingsplan Mierbeek-Noord

Inmiddels ligt het bestemmingsplan Mierbeek-Noord ter inzage tot 8 februari 2022. Ondernemend Hilvarenbeek bekijkt, samen met de werkgroep bedrijventerreinen, of er zaken zijn waarop geacteerd dient te worden. Op- of aanmerkingen zijn welkom, als je ze vóór 1 februari bij ons aangeeft, kunnen ze eventueel meegenomen worden. Je kunt het plan bekijken via deze link.

Subsidie corona toegangsbewijs

De gemeente heeft de subsidieregeling wat concreter gemaakt omdat het niet helemaal duidelijk was wat ondernemers aan moeten leveren om aan te tonen dat ze kosten hebben gemaakt voor de controle van de toegangsbewijzen. Meer informatie vind je op de website van de gemeente. Hieronder vind je de uitleg ook.

Lees Meer

Update Slibbroek-Noord

Op 15 november organiseerde de gemeente een bijeenkomst over Slibbroek-Noord. Ze presenteerden die avond een nieuw schetsplan voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Slibbroek en de directe omgeving. Dat nieuwe schetsplan is tot stand gekomen met input van de omgeving. Na afloop van de avond boden ze iedereen de gelegenheid te reageren via een digitale enquête (maptionnaire).  Lees hier wat dit opleverde en hoe het vervolg er uitziet.

Lees Meer

Update Mierbeek-Noord

 De gemeente heeft aan alle betrokkenen en geïnteresseerden een brief gestuurd waarin uitgelegd wordt wat de stand van zaken is rond het ontwikkelen van bedrijventerrein Mierbeek-Noord. Je vindt deze brief onderaan dit bericht. 

Lees Meer

Kabinet verlengt coronasteun

Ondernemers hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Daarom heeft het kabinet besloten onder meer de Tegemoetkoming Vaste Lasten te verlengen: er komt een TVL Q1 2022. 

Lees Meer

Communicatie over coronatoegangsbewijs

Op 17 november is de toolkit voor organisatoren en ondernemers vernieuwd. Hiermee kun je bezoekers informeren over de inzet van het coronatoegangsbewijzen. 

Lees Meer

Nieuwe ondersteuningsregelingen corona

Voor ondernemers die financiële gevolgen ondervinden van de coronamaatregelen zijn er enkele nieuwe ondersteuningsregelingen.

Lees Meer

Brabantse Week van het Wonen

Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 december 2021 organiseert de provincie Noord-Brabant de Brabantse Week van het Wonen. Met iedere dag inspirerende webinars of workshops over uiteenlopende, actuele woonthema's.

Lees Meer

Kerstmarkt bij de gemeente

In plaats van een kerstpakket of cadeaubon organiseert de gemeente Hilvarenbeek dit jaar een kerstmarkt voor al het personeel van de gemeente. Dat willen ze graag doen in samenwerking met lokale ondernemers. In onderstaande  mail vind je meer informatie.